Principal Alimentación Propuestas Actividades Enlaces Curriculum Contacto
Alimentació
Alimentación
 
Vivim en un món de relacions complexes, escasses d’harmonia i mancades de sentit comú propi; perquè  allò que és propi i allò que no ho és s’ha diluït i ha passat a ser  transcultural.

Vivimos en un mundo de relaciones complejas, escasas de armonía y desprovistas de sentido común propio, pues “lo propio y lo ajeno” se han fundido en lo transcultural .Podem observar com en l’alimentació és dóna una expressió més d’aquest fet.
Això comporta la facilitació de relacions sense harmonia amb l’altre -bé sigui el nostre propi cos, el nostre entorn, el nostre planeta-, i així, també amb les nostres comunitats, les persones vingudes i per venir, aquí o en qualsevol altre lloc del món, com si fos un voraç peix que és mossega la cua.

Fácilmente podemos observar en la alimentación, una expresión más de ello.
Lo que conlleva la propiciación de relaciones desarmónicas con “el otro”, llámese nuestro organismo, nuestra naturaleza, nuestro planeta, y así pues, también con nuestras comunidades, nuestras personas por venir aquí o en cualquier lugar del mundo, como un pez voraz que se muerde la cola.

I així, el  fet alimentari deixa de tenir tots aquells ingredients que ens proposen Fischler, Redón, Mazouz, Agbotón, Riera, el llibre del CHILAM BALAM, per posar només alguns exemples de saviesa popular inter que no trans cultural.

En éste punto, el hecho alimentario deja de tener aquellos ingredientes que nos propenen Fischler, Redón, Mazouz, Agboton, Riera, el libro del CHILAM BALAM, por citar sólo algunos ejemplos de sabiduría popular “inter” y no “trans” cultural.En el meu espai global per una educació per a l’alimentació, respectuosa amb el passat i amb el futur, pretenc aportar el meu coneixement i experiència que prové també del respecte per la natura, la saviesa del passat, i la diversitat.

En éste, mi espacio global por una educación para la alimentación respetuosa con el presente y el futuro, pretendo aportar mis conocimientos y experiencia que vienen también del respeto por la sabiduría del pasado, la naturaleza y la diversidad.


 
Principal Alimentación Propuestas Actividades Enlaces Curriculum Contacto

© Rosa Roura 2005-2008